Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 8/1, Çukurambar/Çankaya

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU(KVKK)

UYARINCA

HİZMET ALAN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 8/1, Çukurambar/Çankaya/ANKARA adresinde mukim Veri Sorumlusu Alindent Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikinliği’nden hizmet alan kişilere sunulmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikaları Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 8/1, Çukurambar/Çankaya adresinde yer almaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Veri sorumlusu sıfatıyla hizmet alan gerçek kişilerden; yazılı, doğrudan sözlü olarak, CCTV ve tıbbi cihazlar vasıtasıyla kişisel veriler elde etmektedir. Elde edilen kişisel veriler; işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 5. Maddesinin ikinci fıkrasının c) bendinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (ç) bendinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve KVKK’nın 6. Maddesi uyarınca açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

İşleme, KVKK’nın 3. Maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır. Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, bu kişisel verilerin işleme amaçları ve işleme işlemine dayanak hukuki sebepleri detaylı olarak tabloda yer almaktadır.

Hukuki Sebebi Veri Kategorisi Kişisel Veri İşleme Amacı
Sözleşme Kurulması ve İfası Finans Verisi Fatura Bilgileri, Ödeme Bilgisi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Kurulması ve İfası İletişim Verisi E-Posta Adresi, Ev Adresi, Ev Telefon No, GSM No Hasta Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Kurulması ve İfası Kimlik Verisi Ad-Soyad, Doğum Tarihi, TCKN Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hasta Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Tıbbi Teşhis ve Tedavi Hizmetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Kurulması ve İfası Mesleki Deneyim Verisi Meslek Bilgisi Hasta Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Kurulması ve İfası Sağlık Bilgisi Alerji Bilgisi, Anamnez Bilgileri, Devam Eden Tedavi Bilgileri, Geçirilen ve Devam Eden Hastalıklar, İlaç Kullanım Bilgisi, Tıbbi Görüntüleme Sonuçları (röntgen vb.) Hasta Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Tıbbi Teşhis ve Tedavi Hizmetlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi İletişim Verisi Adres, E-Posta Adresi, Ev telefon No, GSM No, Telefon numarası Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hasta Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Kimlik Verisi Ad-Soyad, Barkod No, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Geldiği Ülke, İmza, Pasaport No, TCKN, Uyruk Bilgisi, Yaş  Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hasta Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Tıbbi Teşhis ve Tedavi Hizmetlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Mesleki Deneyim Verisi Tedavi Tarihi  Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Sağlık Bilgisi Alerji Bilgisi, Anamnez Bilgileri, Devam Eden Tedavi Bilgileri, Geçirilen ve Devam Eden Hastalıklar, İlaç Kullanım Bilgisi, Tanı, Tıbbi Görüntüleme Sonuçları (Röntgen vb.), Tıbbi Rapor  Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hasta Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Tıbbi Teşhis ve Tedavi Hizmetlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi Kamera kaydı (CCTV) Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Açık Rıza Sağlık Verisi Alerji Bilgisi, Anamnez Bilgileri, Devam Eden Tedavi Bilgileri, Geçirilen ve Devam Eden Hastalıklar, İlaç Kullanım Bilgisi, Tanı, Tıbbi Görüntüleme Sonuçları (Röntgen vb.), Tıbbi Rapor Hasta Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Tıbbi Teşhis ve Tedavi Hizmetlerinin Yürütülmesi

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenecek ancak aşağıdaki hallerde ve belirtilen 3. Kişilere aktarılmaktadır.

Alıcı / Alıcı Grupları Aktarım Sebebi Aktarılan Veri
Diş Teknisyeni Hastaya uygun teknisyenlik hizmetinin temin edilebilmesi için Kimlik Verisi (Barkod No)
Muhasebeci Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Finans Verisi (Fatura Bilgileri, Ödeme Bilgisi), Kimlik Verisi (Ad-Soyad)
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İletişim Verisi (Adres, GSM No), Kimlik Verisi (Ad-Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Geldiği Ülke, İmza, Pasaport No, TCKN, Uyruk Bilgisi, Yaş), Mesleki Deneyim Verisi (Tedavi Tarihi), Sağlık Bilgisi (Tanı)

 

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

 

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,

 

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ “Başvuru hakkı” başlıklı 4. Maddesi uyarınca Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir. İlgili kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular:

 • İlgili kişi sıfatıyla Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 8/1, Çukurambar/Çankaya/ANKARA adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle yazılı olarak şirketimize,
 • Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı e-postanız aracılığıyla kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte alindent@outlook.com  e-posta adresi üzerinden veya
 • Kurul tarafından belirlenen başkaca yöntemlerle

Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nin bir örneğini teslim aldım.

Ad-Soyadı            :

Tarih                      :

İmza                      :